Theo tin The Asian Development Bank

Tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam

Xuất bản | tháng 12 năm 2022

Tài liệu nghiên cứu này xác định những thách thức trong tiếp cận tài chính đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Trong số 27 ngân hàng được khảo sát, các tác giả nhận thấy rằng chỉ có 5 ngân hàng đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ. Bài viết đề xuất các biện pháp khuyến khích các định chế tài chính đầu tư vào phân khúc thị trường này. Chúng bao gồm yêu cầu báo cáo dữ liệu phân tách theo giới tính, nâng cao kiến ​​thức về đầu tư theo quan điểm giới, cải thiện các chương trình bảo lãnh và thúc đẩy cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ như một biện pháp phòng ngừa tích cực chống lại sự xuống cấp của danh mục đầu tư. Bài viết khuyến nghị rằng các tổ chức tài chính nên áp dụng theo dõi thường xuyên dữ liệu phân tách theo giới tính ở cấp danh mục đầu tư, thiết kế và thực hiện các chiến lược thấu kính giới, đồng thời phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu và sở thích của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Financial Access of Women-Owned Small and Medium-Sized Enterprises in Viet Nam
Publication | December 2022

This working paper identifies challenges in access to finance for women-owned small and medium-sized enterprises (SMEs) in Viet Nam and recommends ways to improve it.

Download (Free: 1.35 MB)
✎ Edit
Sign
Citable URL
http://dx.doi.org/10.22617/WPS220612-2
Out of 27 banks surveyed, the authors found that only 5 cater to the specific needs of SMEs owned by women. The paper proposes ways of incentivizing financial institutions to invest in this market segment. These include requiring gender-disaggregated data reporting, boosting knowledge on gender lens investing, improving guarantee schemes, and promoting lending to women-owned SMEs as an active hedge against portfolio deterioration. The paper recommends that financial institutions introduce regular tracking of gender-disaggregated data at portfolio level, design and implement gender lens strategies, and develop products and services better tailored to the needs and preferences of women-owned businesses.

Contents
Introduction
Key Findings
Selected Initiatives for Improving Access to Finance of Women-Owned Small and Medium-Sized Enterprises
Conclusions and Recommendations
References
Appendixes

Additional Details
Authors
Bialus, DianaLe, Thanh TamNguyen, Hien Thi KimChu, Hong Minh
Type
Papers and Briefs
Series
Southeast Asia Working Papers
Subjects
GenderIndustry and trade
Countries
Viet Nam
Pages
68
Dimensions
8.5 x 11
SKU
WPS220612-2
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
https://www.adb.org/publications/financial-access-women-owned-smes-viet-nam

You may also like