SOURCE: World Bank

PRESS RELEASE
OCTOBER 18, 2023
World Bank Debars HTC Construction and Advanced Technology Joint Stock Company

WASHINGTON, October 18, 2023 — The World Bank today announced the 41-month debarment of Vietnam based HTC Construction and Advanced Technology Joint Stock Company (HTC), a construction firm, in connection with fraudulent and obstructive practices under the World Bank-financed Coastal Cities Environmental Sanitation Project; the Da Nang Priority Infrastructure Investment Project; the Medium Cities Development Project; and the Irrigated Agricultural Improvement Project, (collectively the “Projects”), in Vietnam.

The debarment makes HTC ineligible to participate in projects and operations financed by institutions of the World Bank. It is part of a settlement agreement under which the company acknowledges responsibility for the underlying sanctionable practices and agrees to meet specified corporate compliance conditions as a condition for release from debarment.

According to the facts of the case, at the time of bid submission, HTC misrepresented its financial statements and inflated the values of its past contracts in order to mislead procurement officials into awarding the company contracts under the Projects. Furthermore, during the investigation conducted by the World Bank’s Integrity Vice-Presidency (INT), HTC consistently denied the applicability of the World Bank’s inspection and audit rights and refused to provide INT with evidence, thereby materially impeding the investigation. HTC’s conduct constitutes fraudulent and obstructive practices under the World Bank’s 2010 and 2011 Procurement Guidelines.

The settlement agreement provides for a reduced period of debarment in light of the company’s admission of wrongdoing and voluntary restraint from bidding on World Bank funded Projects. As a condition for release from sanction under the terms of the settlement agreement, HTC commits to implementing integrity compliance measures that reflect the principles set out in the World Bank’s Integrity Compliance Guidelines. In addition, any affiliate that the company controls, directly or indirectly, will be required to similarly implement appropriate integrity compliance measures. The company also commits to continue to fully cooperate with INT.

The debarment of HTC qualifies for cross-debarment by other multilateral development banks under the Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions that was signed on April 9, 2010.

Contacts:

In Washington: Daniel Nikolits, (202) 473-2475, dnikolits@worldbankgroup.org

For more information, please visit: www.worldbank.org/integrity

PRESS RELEASE NO: 2024/023/INTHÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2023
Ngân hàng Thế giới cấm Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ tiên tiến HTC

WASHINGTON, ngày 18 tháng 10 năm 2023 — Hôm nay Ngân hàng Thế giới công bố lệnh cấm tham gia 41 tháng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Tiên tiến HTC (HTC). HTC là một công ty xây dựng có trụ sở tại Việt Nam. Lý do là liên quan đến các hành vi gian lận và cản trở theo khuôn khổ Luật Duyên hải do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố; Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng; Dự án Phát triển các Thành phố Trung bình; và Dự án cải thiện nông nghiệp được tưới tiêu (gọi chung là “Dự án”) tại Việt Nam.

Việc cấm tham gia khiến HTC không đủ điều kiện tham gia vào các dự án và hoạt động được tài trợ bởi các tổ chức của Ngân hàng Thế giới. Đây là một phần của thỏa thuận giải quyết. Theo đó thì công ty thừa nhận trách nhiệm đối với các hành vi cơ bản có thể bị xử phạt và đồng ý đáp ứng các điều kiện tuân thủ cụ thể của công ty như một điều kiện để được miễn trừ lệnh cấm.

Theo tình tiết vụ việc thì HTC đã trình bày sai báo cáo tài chính và thổi phồng giá trị các hợp đồng trước đây nhằm đánh lừa các quan chức mua sắm trong việc trao hợp đồng cho công ty theo các Dự án tại thời điểm nộp hồ sơ dự thầu. Hơn nữa khi trong quá trình điều tra do Phó Chủ tịch Liêm chính (INT) của Ngân hàng Thế giới tiến hành thì HTC luôn phủ nhận khả năng áp dụng quyền kiểm tra và kiểm toán của Ngân hàng Thế giới và từ chối cung cấp cho INT bằng chứng. Các lý do đó cản trở đáng kể cuộc điều tra. Hành vi của HTC cấu thành hành vi gian lận và cản trở theo Hướng dẫn Mua sắm năm 2010 và 2011 của Ngân hàng Thế giới.

Thỏa thuận dàn xếp quy định thời gian cấm tham gia được giảm bớt do công ty đã thừa nhận hành vi sai trái và tự nguyện hạn chế tham gia đấu thầu các Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Là điều kiện để được miễn xử phạt theo các điều khoản của thỏa thuận giải quyết thì HTC cam kết thực hiện các biện pháp tuân thủ liêm chính phản ánh các nguyên tắc được nêu trong Nguyên tắc tuân thủ liêm chính của Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra thì bất kỳ chi nhánh nào mà công ty kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ được yêu cầu thực hiện tương tự các biện pháp tuân thủ tính liêm chính thích hợp. Công ty cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với INT.

Việc cấm HTC đủ điều kiện để được các ngân hàng phát triển đa phương khác cấm tham gia theo Thỏa thuận Thi hành các Quyết định Cấm tham gia lẫn nhau được ký vào ngày 9 tháng 4 năm 2010.

Liên lạc:

Ở Washington: Daniel Nikolits, (202) 473-2475, dnikolits@worldbankgroup.org

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.worldbank.org/integrity

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/18/world-bank-debars-htc-construction-and-advanced-technology-joint-stock-company

You may also like