Cáo Phó Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng

Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH… Cáo phó nhà văn, nhà giáo, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng. Để tường, và tiện việc phân ưu, thăm viếng, và tiển đưa người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng. Trân trọng. BMH Washington, D.C

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!