Phóng Sự Hình Ảnh Tang Lễ Cố Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai

Theo tin trên mạng BMH Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lời Cảm Tạ Trong tâm tình chân thành cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, Toàn thể gia đình chúng tôi xin ghi ơn Quý Cha, Quý Vị trong Ban Chấp Hành…

ĐẠI HỘI CỰU SVSQ/TB. HẢI NGOẠI 2014 TẠI ATLANTA

Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH…. Hình ảnh phóng sự do cựu Phóng Viên Quân Đội Trần Bữu Khánh thực hiện: ĐẠI HỘI CỰU SVSQ/TB. HẢI NGOẠI 2014, ATLANTA, GEORGIA, USA. – Nov 15, 2014 Xin mời Qúy Vị xem để tường… BMH Washington, D.C You are invited to view phong-vien quan-doi’s…

Một Ngày Việt Nam Trong Chiến Tranh

NDQSA (National Dusters, Quads & Searchlights Association) một hội đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ thuộc binh chủng Pháo Binh Phòng Không tham chiến tại Việt Nam clàm sống lại một Ngày Việt Nam trong thời chiến cho các đồng đội từ khắp nước Mỹ về dự Memorial Day tại Hoa Thịnh Đốn

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!